کتاب چگونه ارائه موفق داشته باشیم

30,000 تومان

راهنمای دانشجویان در جلسات ارائه و دفاع و هرآنچه برای یک ارائه هوشمندانه ، بدون استرس و تاثیر گذار بدان…

237
30,000 تومان