1 دوره پیدا شد

کتاب چگونه ارائه موفق داشته باشیم

 راهنمای دانشجویان در جلسات ارائه و دفاع و هرآنچه برای یک ارائه هوشمندانه ، بدون استرس و تاثیر گذار بدان … ادامه خواندن کتاب چگونه ارائه ...